Iekšējās kārtības noteikumi

 

Pirmsskolas izglītības iestādes "RŪĶU NAMS"
 
IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
 
 
1. Iestādes darba laiks- katru darba dienu no plkst.7.30 līdz19.00.
2. Iestājoties mācību iestādē, vecāki sniedz ziņas par savu bērnu:
              a. iesniegums;
              b. dzimšanas apliecības kopija;
              c. medicīnas dokumenti (forma 026/u,063/u).
3. Vecāki slēdz līgumu ar pirmsskolas izglītības iestādi.
4. Ikdienā vecāki savam bērnam pirmsskolas izglītības iestādē nodrošina:
                a. laika apstākļiem atbilstošu apģērbu (vēlams - otru maiņas apģērbu, ievietotu drēbes maisiņā);
                b. maiņas apavus, personīgās higiēnas lietas;
                c. divus dvieļus (ar marķējumu).
5. Pirmsskolas izglītības iestādē bērni ierodas līdz plkst.10.00.
6. Par bērna neierašanos bērnudārzā vecākiem jāziņo iepriekšējā dienā vai tās dienas rītā līdz plkst.9.00 (pirmā kavējuma diena netiek atskaitīta no apmeklētajām dienām);
7. Vecāki nekavējoties ziņo par bērna saslimšanas gadījumu. Vecāki nodrošina slima bērna neatrašanos bērnudārzā (par bērna saslimšanu bērnudārzā, personāls nekavējoties ziņo bērna vecākiem). Par vairāk nekā 3 dienu kavējumu, nepieciešams iesniegt ārsta zīmi par bērna veselības stāvokli.
8. Ja bērnu no bērnudārza izņem svešs cilvēks (ne vecāki), vecāki par to iepriekš brīdina iestādes personālu.
9. Pirmsskolas mācību iestādes personāls apņemas veikt savus amata un profesionālos pienākumus, ievērojot visus darba drošības un sanitāros noteikumus.
10. Jebkuri konflikti vai radušās situācijas tiek atrisināti, klātesot abām iesaistītajām pusēm, iestādes vadības klātbūtnē.
11. Vecākus ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazīstina pirmsskolas skolotājs, pirms bērna iestāšanās iestādē.
 
 
                           Ar iekšējās kārtības noteikumiem iepazinos:__________________________
 
 
 
 
                                                                                         (paraksts)___________________________
 
 
 
                                                              Datums___________________________